Desenvolupament integral

Educar és molt més que transmetre coneixements. A l’Escola Nausica, centrem els esforços a aconseguir una formació integral i completa dels alumnes, que satisfaci i estimuli totes les seves unitats vivencials. Per a això, combinem l’aposta per a una bona preparació acadèmica, per projectar tècnicament els infants de cara al futur, amb l’ímpetu per a una bona educació humana, que faciliti eines a l’alumne per afrontar totes les circumstàncies de la vida amb autonomia, responsabilitat i respecte.

Col·laboració amb les famílies

Tot i que l’educació dels infants sigui una tasca compartida entre els pares, els mestres i altres actius de l’entorn, a Nausica entenem que els tutors són els veritables responsables de la formació dels seus fills i que, per tant, a ells correspon el paper principal a l’hora d’orientar-los en el seu creixement. Així doncs, des de l’Escola Nausica treballem per establir un vincle de treball conjunt i suport mutu entre les famílies i els mestres per tal d’afavorir el procés evolutiu dels infants, amb la màxima coherència i compromís.

Comunicació personal

A l’Escola Nausica creiem en les relacions humanes basades en el respecte i la confiança. El fet de disposar d’una sola línia per curs afavoreix la creació d’un ambient afectuós i proper, en què els mestres basen la relació amb els alumnes en una autoritat guanyada sempre a partir del prestigi, l’experiència i l’acompanyament. La comunicació directa i amable és un element essencial per crear vincles de confiança en el grup que permetin solucionar conflictes i generar amistats.

Aprenentatge lliure

A l’Escola Nausica entenem la diversitat com un element enriquidor. El nostre objectiu és que cada alumne conegui i accepti positivament la seva singularitat i que es proposi exigentment el seu propi creixement. D’aquesta manera, Nausica treballa per generar un entorn educatiu que estimuli en l’alumne la formació d’un criteri propi, l’exercici de la llibertat responsable i l’esforç continuat per ser un mateix; amb el guiatge personalitzat i atent de l’equip educatiu del centre.

Compromís col·lectiu

Des del punt de vista intel·lectual, la relació entre iguals és la manera més apta d’afavorir l’intercanvi d’idees i la discussió, tasques que estimulen sensiblement la capacitat de proposar, escoltar i acordar. A l’Escola Nausica, fomentem el treball cooperatiu, en equip, com una via d’aprenentatge integral en què els infants persegueixen una fita comuna a partir de la col·laboració, el compromís i el diàleg. Amb tot, l’actuació col·laborativa crea sinergies positives d’amistat i desenvolupa una actitud empàtica i assertiva entre els infants.

Innovació crítica

En una societat globalitzada i del tot digitalitzada, els canvis que es produeixen la nostra vida laboral i experiencial són constants. A l’Escola Nausica creiem que l’educació no pot quedar al marge d’aquest procés renovador en què estem immersos i es proposa com un actiu en la innovació, sempre amb un sentit crític i sensible. La implicació en la cerca d’una educació avançada, la creació d’un entorn escolar digital i el compromís en l’aprenetatge de llengües estrangeres són alguns dels elements en què l’Escola Nausica evidencia la seva voluntat d’adaptar-se als nous temps.